Có 1 kết quả:

xiē xǔ

1/1

xiē xǔ

giản thể

Từ điển phổ thông

coi thường, coi khinh

Từ điển Trung-Anh

(1) a few
(2) a little
(3) a bit