Có 2 kết quả:

1/2

phồn thể

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Kém, thấp hơn. ◎Như: “tha đích ca xướng kĩ xảo bất á ư nhĩ” 他的歌唱技巧不亞於你 tài nghệ ca hát của hắn không kém anh.
2. (Động) Tương đồng, ngang nhau. ◇Nam sử 南史: “Dữ Hiệp đồng danh, tài học tương á, phủ trung xưng vi nhị Hiệp” 與協同名, 才學相亞, 府中稱為二協 (Nhan Hiệp truyện 顏協傳) Cùng tên với Hiệp, tài học tương đồng, trong phủ gọi là nhị Hiệp.
3. (Động) Che, khép. ◇Thái Thân 蔡伸: “Nhân tĩnh trùng môn thâm á, Chu các họa liêm cao quải” 人靜重門深亞, 朱閣畫簾高掛 (Như mộng lệnh 如夢令) Người lặng cửa trong khép kín, Gác son rèm vẽ treo cao.
4. (Tính) Thứ hai, hạng nhì. ◎Như: “á thánh” 亞聖 sau thánh một bậc. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Thị khoa, Cảnh lạc đệ, á khôi quả Vương thị Xương danh” 是科, 景落第, 亞魁果王氏昌名 (A Hà 阿霞) Khoa đó, Cảnh trượt, (người đậu) á khôi quả nhiên là Vương Xương.
5. (Danh) Tên gọi tắt của “Á châu” 亞洲.
6. (Danh) Tiếng xưng hô giữa anh em bạn rể. § Thông “á” 婭.

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. thứ hai
2. châu Á

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Kém, thấp hơn. ◎Như: “tha đích ca xướng kĩ xảo bất á ư nhĩ” 他的歌唱技巧不亞於你 tài nghệ ca hát của hắn không kém anh.
2. (Động) Tương đồng, ngang nhau. ◇Nam sử 南史: “Dữ Hiệp đồng danh, tài học tương á, phủ trung xưng vi nhị Hiệp” 與協同名, 才學相亞, 府中稱為二協 (Nhan Hiệp truyện 顏協傳) Cùng tên với Hiệp, tài học tương đồng, trong phủ gọi là nhị Hiệp.
3. (Động) Che, khép. ◇Thái Thân 蔡伸: “Nhân tĩnh trùng môn thâm á, Chu các họa liêm cao quải” 人靜重門深亞, 朱閣畫簾高掛 (Như mộng lệnh 如夢令) Người lặng cửa trong khép kín, Gác son rèm vẽ treo cao.
4. (Tính) Thứ hai, hạng nhì. ◎Như: “á thánh” 亞聖 sau thánh một bậc. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Thị khoa, Cảnh lạc đệ, á khôi quả Vương thị Xương danh” 是科, 景落第, 亞魁果王氏昌名 (A Hà 阿霞) Khoa đó, Cảnh trượt, (người đậu) á khôi quả nhiên là Vương Xương.
5. (Danh) Tên gọi tắt của “Á châu” 亞洲.
6. (Danh) Tiếng xưng hô giữa anh em bạn rể. § Thông “á” 婭.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Kém: 他的技術不亞于你 Kĩ thuật của cậu ta không kém anh; 圭嬀之班亞宋子 Địa vị của Khuê Quy kém hơn Tống Tử (Tả truyện);
② Tiếng xưng hô giữa anh em bạn rể (dùng như 婭): 瑣瑣姻亞 Vì mối quan hệ thông gia chút ít (Thi Kinh: Tiểu nhã, Tiết Nam Sơn);
③ Rủ xuống (dùng như 壓): 花蕊亞枝紅 Nhị hoa rủ ruống cành hồng (Đỗ Phủ);
④ Khép lại (dùng như 掩): 人靜重門深亞 Người vắng cửa trong khép kín (Sái Thân: Như mộng lệnh);
⑤ Châu Á.

Từ điển Trung-Anh

(1) Asia
(2) Asian
(3) second
(4) next to
(5) inferior
(6) sub-
(7) Taiwan pr. [ya3]

Từ ghép 379

Ā bā lā qì yà 阿巴拉契亞Ā bǐ xī ní yà 阿比西尼亞Ā bǐ xī ní yà Guān huà 阿比西尼亞官話Ā bǐ xī ní yà rén 阿比西尼亞人ā ěr bā ní yà 阿爾巴尼亞Ā ěr bā ní yà rén 阿爾巴尼亞人ā ěr jí lì yà 阿爾及利亞Ā ěr jí lì yà rén 阿爾及利亞人Ā ěr méi lǐ yà 阿爾梅里亞Ā kǎ dí yà 阿卡迪亞Ā kǎ dí yà Dà xué 阿卡迪亞大學Ā lì yà nà 阿麗亞娜Ā měi ní yà 阿美尼亞ā mó ní yà 阿摩尼亞ā mó ní yà shuǐ 阿摩尼亞水Ā pí yà 阿皮亞Ā sī tú lǐ yà sī 阿斯圖里亞斯ā yà tú lā 阿亞圖拉Āī sāi é bǐ yà yǔ 埃塞俄比亞語Āī sài é bǐ yà 埃塞俄比亞Āī sài é bǐ yà jiè 埃塞俄比亞界Àì ào ní yà Hǎi 愛奧尼亞海Àì shā ní yà 愛沙尼亞Ān nà tuō lì yà 安納托利亞ào dà lì yà 澳大利亞Àò dà lì yà Guó lì Dà xué 澳大利亞國立大學Àò dà lì yà Lián bāng 澳大利亞聯邦Àò dà lì yà Shǒu dū Tè qū 澳大利亞首都特區Àò dà lì yà Zhōu 澳大利亞洲Àò lǐ lǐ yà 奧里里亞Àò lì wéi yà 奧利維亞Àò lín pǐ yà 奧林匹亞bā bèi xī yà yuán chóng bìng 巴貝西亞原蟲病Bā bù yà Niǔ Jī nèi yà 巴布亞紐幾內亞bā bù yà xīn jǐ nèi yà 巴布亞新幾內亞Bā fá lì yà 巴伐利亞Bā lún xī yà 巴倫西亞Bā ní yà Lú kǎ 巴尼亞盧卡Bā sī dì yà 巴斯蒂亞Bā xī lì yà 巴西利亞Bān dá yà qí 班達亞齊Bǎo jiā lì yà 保加利亞Bào dé lǐ yà 鮑德里亞Běi Mǎ lǐ yà nà 北馬里亞納Běi Mǎ lǐ yà nà Qún dǎo 北馬里亞納群島Bǐ lè tuó lì yà 比勒陀利亞Bǐ yà 比亞Bǐ yà dí 比亞迪Bǐ yà dí qì chē 比亞迪汽車Bīn xī fǎ ní yà 賓夕法尼亞Bīn xī fǎ ní yà 賓西法尼亞Bīn xī fǎ ní yà Dà xué 賓夕法尼亞大學Bīn xī fǎ ní yà zhōu 賓夕法尼亞州Bō lǐ ní xī yà 玻里尼西亞Bō lì ní xī yà 波利尼西亞bō lì ní xī yà 玻利尼西亞bō lì wéi yà 玻利維亞Bō měi lā ní yà 波美拉尼亞Bō shì ní yà 波士尼亞bō sī ní yà 波斯尼亞Bō sī ní yà hé Hēi sài gē wéi nà Gòng hé guó 波斯尼亞和黑塞哥維那共和國Bō sī ní yà yǔ 波斯尼亞語Bō xī mǐ yà 波希米亞Bō xī mǐ yà 波西米亞Bó luò ní yà 博洛尼亞Bù dí yà 布迪亞bù ěr qiáo yà 佈爾喬亞bù ěr qiáo yà 布爾喬亞Bù liè diān Gē lún bǐ yà 不列顛哥倫比亞Bù liè diān Gē lún bǐ yà shěng 不列顛哥倫比亞省Bù ní yà bìng dú 布尼亞病毒bù yà 不亞bù yà yú 不亞於Chì dào Jī nèi yà 赤道幾內亞cì yà liú suān nà 次亞硫酸鈉Dá ěr mǎ tí yà 達爾馬提亞Dá ní yà 達尼亞Dà Dōng yà Gòng róng quān 大東亞共榮圈Dà yà wān 大亞灣Dí gē · Jiā xī yà Dǎo 迪戈加西亞島Dōng nán yà 東南亞Dōng nán yà guó 東南亞國dōng nán yà guó jiā lián méng 東南亞國家聯盟Dōng nán yà Guó Xié 東南亞國協Dōng nán yà Lián méng 東南亞聯盟dōng yà 東亞Dōng yà Fēng huì 東亞峰會Dōng yà shí jí 東亞石䳭Dōng yà Yín háng 東亞銀行Dōng yà Yùn dòng huì 東亞運動會É bā dǐ yà shū 俄巴底亞書È lì chuí yà 厄利垂亞È lì tè lǐ yà 厄立特里亞Fǎ shǔ Bō lì ní xī yà 法屬波利尼西亞Fǎ shǔ Guī yà nà 法屬圭亞那Fēi yà tè 菲亞特Fèi lā dé ěr fēi yà 費拉德爾菲亞Fú jí ní yà 佛吉尼亞Fú jí ní yà 弗吉尼亞Fú jí ní yà zhōu 弗吉尼亞州Gāi yà 該亞Gài yà nà 蓋亞那Gān bǐ yà 甘比亞Gāng bǐ yà 岡比亞Gē lì yà 哥利亞Gē lì yà 歌利亞gē lún bǐ yà 哥倫比亞Gē lún bǐ yà Dà xué 哥倫比亞大學Gē lún bǐ yà Guǎng bō Gōng sī 哥倫比亞廣播公司Gē lún bǐ yà tè qū 哥倫比亞特區Gé lǔ jí yà 格魯吉亞Gé lǔ jí yà rén 格魯吉亞人Guī yà nà 圭亞那Hā lì dí yà 哈利迪亞hā lì lù yà 哈利路亞Hán yà 韓亞Hán yà háng kōng 韓亞航空Hán yà lóng 韓亞龍Hè sī tí yà 赫斯提亞Huò ní yà lā 霍尼亞拉Jī nèi yà 幾內亞Jī nèi yà Bǐ shào 幾內亞比紹Jī nèi yà Bǐ suǒ 幾內亞比索Jí yà kǎ mó 吉亞卡摩Jǐ nèi yà Wān 幾內亞灣Jiā lǐ lèi yà 加里肋亞Jiā lǐ lèi yà Hǎi 加里肋亞海Jiā lì fú ní yà 加利福尼亞Jiā lì fú ní yà Dà xué 加利福尼亞大學Jiā lì fú ní yà Dà xué Luò shān jī Fēn xiào 加利福尼亞大學洛杉磯分校Jiā lì fú ní yà Lǐ gōng Xué yuàn 加利福尼亞理工學院Jiā lì fú ní yà zhōu 加利福尼亞州Jiā lì lèi yà 加利肋亞Jiā lì xī yà 加利西亞Jiā tài luó ní yà 加泰羅尼亞Jiā xī yà 加西亞jù xiān yà àn 聚酰亞胺Kǎ dì yà 卡地亞Kǎ lā bù lǐ yà 卡拉布里亞Kǎ lì duō ní yà 卡利多尼亞Kǎ lì yà lǐ 卡利亞里Kǎ sī dì lì yà 卡斯蒂利亞Kǎ sī dì lì yà · Lái áng 卡斯蒂利亞萊昂Kǎ tǎ ní yà 卡塔尼亞Kǎi fǎ láo ní yà 凱法勞尼亞Kǎn tǎ bù lǐ yà 坎塔布里亞Kè lā sī nuò yà ěr sī kè 克拉斯諾亞爾斯克Kè lǐ mǐ yà 克里米亞Kè luó āi xī yà 克羅埃西亞Kè luó dì yà 克羅地亞Kè luó dì yà Gòng hé guó 克羅地亞共和國Kè luó dì yà yǔ 克羅地亞語kěn ní yà 肯尼亞Kěn yà 肯亞Lā Kē lǔ ní yà 拉科魯尼亞Lā tuō wéi yà 拉脫維亞Lài bǐ ruì yà 賴比瑞亞léi yà ěr 雷亞爾Lǐ wǎ jī yà Tiáo yuē 里瓦幾亞條約Lì bǐ lǐ yà 利比里亞Lì bǐ yà 利比亞Lì gǔ lǐ yà 利古里亞Luó mǎ ní yà 羅馬尼亞Mǎ lā jī yà 瑪拉基亞Mǎ lái xī yà 馬來西亞Mǎ lái xī yà rén 馬來西亞人Mǎ lái xī yà yǔ 馬來西亞語Mǎ lái yà 馬來亞Mǎ lǐ yà nà Hǎi gōu 馬里亞納海溝Mǎ lǐ yà nà Qún dǎo 馬里亞納群島Mǎ lì yà 瑪利亞Mǎ lì yà 瑪麗亞Mǎ lì yà 馬利亞Mǎ lì yà nà hǎi gōu 馬利亞納海溝Mǎ lì yà nà Qún dǎo 馬利亞納群島Máo lǐ tǎ ní yà 毛里塔尼亞Máo lì tǎ ní yà 茅利塔尼亞Mào nà luó yà 冒納羅亞Méi lǐ yà mǔ · Wéi bó sī tè 梅里亞姆韋伯斯特Měi shǔ Sà mó yà 美屬薩摩亞Měi suǒ bù dá mǐ yà 美索不達米亞Méng dé wéi dì yà 蒙得維的亞Méng luó wéi yà 蒙羅維亞Mí sài yà 彌賽亞Mǐ dǐ yà 米底亞Mǐ gāi yà 米該亞Mì kè luó ní xī yà 密克羅尼西亞Mò xī yà 默西亞Nǎ mù bā ěr · Ēn hè bā yà ěr 那木巴爾恩赫巴亞爾Nà mǐ bǐ yà 納米比亞Nà ní yà 納尼亞Nà ní yà Chuán qí 納尼亞傳奇Nài jí lì yà 奈及利亞Nán ào dà lì yà zhōu 南澳大利亞州Nán Qiáo zhì yà dǎo hé Nán Sāng wēi qí 南喬治亞島和南桑威奇nán yà 南亞Nán yà dà cǎo yīng 南亞大草鶯Nèi tǎ ní yà hú 內塔尼亞胡Ní gǔ xī yà 尼古西亞Ní kē xī yà 尼科西亞Ní rì lì yà 尼日利亞Ní yà jiā lā Pù bù 尼亞加拉瀑布Ní yà měi 尼亞美niǎo jiǎo yà mù 鳥腳亞目Niǔ Jī nèi yà 紐幾內亞Nǔ bǐ yà 努比亞Nuó yà 挪亞Nuò jī yà 諾基亞Nuò yà 諾亞Pà tǎ yà 帕塔亞Pà tí yà rén 帕提亞人Pài cuì xī yà 派翠西亞Péi yà 培亞Pǔ lā yà 普拉亞Pǔ lì tuō lǐ yà 普利托里亞pǔ luó liè tǎ lì yà 普羅列塔利亞qí kūn gǔ ní yà bìng dú 奇昆古尼亞病毒qí kūn gǔ ní yà rè 奇昆古尼亞熱Qǐ yà 起亞Qiáo zhì yà 喬治亞Qiáo zhì yà Zhōu 喬治亞州Rè bǐ yà 熱比亞Rè bǐ yà · Kǎ dé ěr 熱比亞卡德爾Rè nà yà 熱那亞Ruì yà 瑞亞Sā jiā lì yà 撒迦利亞Sā jiā lì yà shū 撒迦利亞書Sà dīng ní yà Dǎo 薩丁尼亞島Sà mó yà 薩摩亞Sāi ěr wéi yà 塞爾維亞Sāi ěr wéi yà hé Hēi shān 塞爾維亞和黑山Sāi ěr wéi yà Kè luó dì yà yǔ 塞爾維亞克羅地亞語Sāi ěr wéi yà yǔ 塞爾維亞語Sāi wéi lì yà 塞維利亞Sān yà 三亞Sān yà shì 三亞市Sè gē wéi yà 塞哥維亞Shā shì bǐ yà 莎士比亞Shàng bǐ yà 尚比亞Shèng dì yà gē 聖地亞哥Shèng Lú xī yà 聖盧西亞Shèng Lú xī yà Dǎo 聖盧西亞島Shèng Lù xī yà 聖露西亞Shèng mǔ Mǎ lì yà 聖母瑪利亞Shèng Suǒ fēi yà 聖索非亞Shèng Suǒ fēi yà dà jiào táng 聖索非亞大教堂shòu jiǎo yà mù 獸腳亞目Sī kān dì nà wéi yà 斯堪地納維亞Sī kān dì nà wéi yà 斯堪的納維亞Sī kè lǐ yà bīn 斯克里亞賓Sī luò wéi ní yà 斯洛維尼亞Sī luò wén ní yà 斯洛文尼亞Sī luò wén ní yà Gòng hé guó 斯洛文尼亞共和國Sī luò wén ní yà yǔ 斯洛文尼亞語Suǒ fēi yà 索菲亞Suǒ fēi yà 索非亞Suǒ lǐ yà 索里亞Suǒ luó yà sī dé 瑣羅亞斯德Suǒ luó yà sī dé jiào 瑣羅亞斯德教Suǒ luó yà sī tè 瑣羅亞斯特Suǒ mǎ lǐ yà 索馬里亞Suǒ mǎ lì yà 索馬利亞Tǎ sī màn ní yà 塔斯曼尼亞Tǎ sī màn ní yà Dǎo 塔斯曼尼亞島Tǎn sāng ní yà 坦桑尼亞Tǎn shàng ní yà 坦尚尼亞Tāng mǔ · Suǒ yà Lì xiǎn Jì 湯姆索亞歷險記Tāng mǔ Suǒ yà Lì xiǎn Jì 湯姆索亞歷險記Tū ní xī yà 突尼西亞Wàn fú Mǎ lì yà 萬福瑪麗亞Wēi lián · Shā shì bǐ yà 威廉莎士比亞Wéi duō lì yà 維多利亞Wéi duō lì yà Dǎo 維多利亞島Wéi duō lì yà Gǎng 維多利亞港Wéi duō lì yà Gōng yuán 維多利亞公園Wéi duō lì yà Hú 維多利亞湖Wéi duō lì yà Nǚ wáng 維多利亞女王Wéi duō lì yà pù bù 維多利亞瀑布Wéi duō lì yà zhōu 維多利亞州Wéi jí ní yà 維吉尼亞Wéi jí ní yà Zhōu 維吉尼亞州Wō mǎ yà Wáng cháo 倭馬亞王朝Wū xī yà 烏西亞Xī Àò dà lì yà 西澳大利亞Xī ào dà lì yà zhōu 西澳大利亞州Xī bó lì yà 西伯利亞Xī bó lì yà yín ōu 西伯利亞銀鷗Xī Fú jí ní yà 西弗吉尼亞Xī Fú jí ní yà zhōu 西弗吉尼亞州Xī lǐ xī yà 西里西亞xī nán yà 西南亞Xī Sà mó yà 西薩摩亞Xià luò tè Ā mǎ lì yà 夏洛特阿馬利亞Xiǎo yà xì yà 小亞細亞Xīn jī nèi yà 新畿內亞Xīn jǐ nèi yà 新幾內亞Xīn Kā lǐ duō ní yà 新喀里多尼亞Xīn xī bó lì yà 新西伯利亞Xīn xī bó lì yà shì 新西伯利亞市Xù lì yà 敘利亞Xù lì yà wén 敘利亞文yà chún 亞純yà dān wèi 亞單位Yà dé lǐ yà Hǎi 亞得里亞海yà ěr fā hé ào mǐ jiā 亞爾發和奧米加yà fú hào mó xíng 亞符號模型yà fù 亞父Yà gāi yà 亞該亞yà gāng 亞綱yà gé mén nóng 亞格門農yà jí xìng 亞急性yà jiàn kāng 亞健康yà jiè 亞界yà jūn 亞軍yà kē 亞科yà kè lì 亞克力yà lā bā mǎ 亞拉巴馬yà lèi 亞類Yà lì shān dà lǐ yà 亞歷山大里亞yà lín jiè 亞臨界yà liú suān 亞硫酸yà má 亞麻yà má bù 亞麻布yà má suān 亞麻酸yà má zǐ 亞麻子yà má zǐ 亞麻籽Yà měi ní yà 亞美尼亞yà mén 亞門yà mù 亞目yà ōu dà lù qiáo 亞歐大陸橋yà rè dài 亞熱帶yà shēn 亞砷yà shēn suān 亞砷酸yà shèng 亞聖yà tài 亞太yà tài jīng hé zǔ zhī 亞太經合組織yà tè lán dà 亞特蘭大yà tiě 亞鐵yà wén huà 亞文化Yà xì yà 亞細亞Yà xì yà Zhōu 亞細亞洲yà xiāo suān 亞硝酸yà xiāo suān nà 亞硝酸鈉yà xiāo suān yán 亞硝酸鹽yà xiāo suān yì wù zhǐ 亞硝酸異戊酯yà yīn jié dān wèi 亞音節單位yà yuán zǐ 亞原子yà zhǒng 亞種yà zhōu 亞洲Yī bǐ lì yà 伊比利亞Yī bǐ lì yà Bàn dǎo 伊比利亞半島Yī lì yà tè 伊利亞特Yī ní yà sī 伊尼亞斯Yī sā yī yà 依撒依亞Yī sā yì yà 依撒意亞Yī suǒ bǐ yà 衣索比亞Yī suǒ bǐ yà jiè 衣索比亞界Yǐ lì yà 以利亞Yǐ lì yà jìng 以利亞敬Yǐ lì yà sǎ 以利亞撒Yǐ sài yà shū 以賽亞書yìn dù ní xī yà 印度尼西亞Yìn dù ní xī yà yǔ 印度尼西亞語Yīng shǔ Gē lún bǐ yà 英屬哥倫比亞Yuē shū yà 約書亞Yuē shū yà jì 約書亞記Yuē xī yà 約西亞Zā jiā lì yà 匝加利亞Zàn bǐ yà 贊比亞zhōng yà 中亞Zhōng yà gē 中亞鴿Zhōng Yà xì yà 中亞細亞Zhōng yà yè yīng 中亞夜鷹Zhū dí yà 朱迪亞Zhū lì yà 朱麗亞Zhū lì yà 茱莉亞Zhū lì yà ní 朱利亞尼Zuǒ zhì yà 佐治亞Zuǒ zhì yà zhōu 佐治亞州