Có 1 kết quả:

yà kè lì

1/1

yà kè lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) acrylic (loanword)
(2) see also 壓克力|压克力[ya1 ke4 li4]