Có 1 kết quả:

Yà bā láng

1/1

Yà bā láng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Abraham (name)