Có 1 kết quả:

Yà lā bā mǎ zhōu

1/1

Từ điển Trung-Anh

Alabama, US state