Có 1 kết quả:

Yà lì shān dà Dà dì ㄧㄚˋ ㄌㄧˋ ㄕㄢ ㄉㄚˋ ㄉㄚˋ ㄉㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Alexander the Great (356-323 BC)