Có 1 kết quả:

Yà lì shān dà lǐ yà

1/1

Từ điển Trung-Anh

Alexandria