Có 1 kết quả:

Yà bǐ lì ní

1/1

Từ điển Trung-Anh

Abilene