Có 2 kết quả:

Yà tè lán dàyà tè lán dà

1/2

Từ điển Trung-Anh

Atlanta

Từ điển phổ thông

Atlanta