Có 1 kết quả:

Yà dì sī Yà bèi bā

1/1

Từ điển Trung-Anh

Addis Ababa, capital of Ethiopia