Có 1 kết quả:

yà shēn

1/1

yà shēn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

arsenous