Có 1 kết quả:

yà shēn suān

1/1

yà shēn suān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

arsenous acid