Có 1 kết quả:

yà fú hào mó xíng

1/1

Từ điển Trung-Anh

subsymbolic model