Có 1 kết quả:

Yà lán

1/1

Yà lán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Ram (son of Hezron)