Có 1 kết quả:

yà mén

1/1

yà mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) subdivision
(2) subphylum (taxonomy)