Có 1 kết quả:

wáng bā

1/1

wáng bā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 王八[wang2 ba1]