Có 1 kết quả:

wáng guó lǔ

1/1

wáng guó lǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) subjugated people
(2) refugee from a destroyed country