Có 1 kết quả:

jiāo xiè

1/1

jiāo xiè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to hand over to a successor
(2) to relinquish one's office