Có 1 kết quả:

jiāo chā kǒu

1/1

jiāo chā kǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(road) intersection