Có 1 kết quả:

jiāo chā diǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) junction
(2) crossroads
(3) intersection point