Có 1 kết quả:

jiāo biàn

1/1

jiāo biàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) half-period of a wave motion
(2) alternation