Có 1 kết quả:

jiāo kǒu chēng yù

1/1

Từ điển Trung-Anh

voices unanimous in praise (idiom); with an extensive public reputation