Có 1 kết quả:

jiāo gǎn shén jīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

sympathetic nervous system