Có 1 kết quả:

jiāo huàn qì

1/1

jiāo huàn qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(telecom or network) switch