Có 1 kết quả:

jiāo huàn xū diàn lù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Switched Virtual Circuit
(2) SVC