Có 1 kết quả:

jiāo yì shì chǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) exchange
(2) trading floor