Có 1 kết quả:

jiāo yì suǒ

1/1

jiāo yì suǒ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) exchange
(2) stock exchange

Một số bài thơ có sử dụng