Có 1 kết quả:

jiāo yì rì

1/1

jiāo yì rì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

working day (in banking, share trading)