Có 1 kết quả:

jiāo yì é

1/1

jiāo yì é

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sum or volume of business transactions
(2) turnover