Có 1 kết quả:

jiāo huì

1/1

jiāo huì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to encounter
(2) to rendezvous
(3) to converge
(4) to meet (a payment)

Một số bài thơ có sử dụng