Có 1 kết quả:

jiāo jié

1/1

jiāo jié

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to close one's eyes (i.e. sleep)