Có 1 kết quả:

jiāo liáng běn ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄤˊ ㄅㄣˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to hand in one's ration cards
(2) to die