Có 1 kết quả:

jiāo gěi

1/1

jiāo gěi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to give
(2) to deliver
(3) to hand over