Có 1 kết quả:

jiāo jié

1/1

jiāo jié

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to associate with
(2) to mix with
(3) to connect