Có 1 kết quả:

jiāo yì

1/1

jiāo yì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) association
(2) communion
(3) friendship

Một số bài thơ có sử dụng