Có 1 kết quả:

Jiāo tōng bù

1/1

Jiāo tōng bù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Ministry of Transport
(2) Transport Department