Có 1 kết quả:

jiāo qián

1/1

jiāo qián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to pay up
(2) to shell out
(3) to hand over the money to cover sth

Một số bài thơ có sử dụng