Có 1 kết quả:

jiāo tóu jiē ěr

1/1

Từ điển Trung-Anh

to whisper to one another's ear