Có 1 kết quả:

jiāo chí

1/1

jiāo chí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) continuously circling one another
(2) to buzz around