Có 1 kết quả:

yì chēng

1/1

yì chēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) also known as
(2) alternative name
(3) to also be called