Có 2 kết quả:

Hēng tèhēng tè

1/2

Hēng tè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Hunter (name)

hēng tè

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thợ săn