Có 1 kết quả:

hēng tōng

1/1

hēng tōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to go smoothly
(2) prosperous
(3) going well

Một số bài thơ có sử dụng