Có 1 kết quả:

Jīng jī dào

1/1

Jīng jī dào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Gyeonggi Province, South Korea, surrounding Seoul and Incheon, capital Suweon City 水原市[Shui3 yuan2 shi4]