Có 1 kết quả:

tíng

1/1

tíng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cái nhà nhỏ

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Cơ cấu hành chính địa phương thời Tần, Hán. ◇Sử Kí 史記: “Thường dạ tòng nhất kị xuất, tòng nhân điền gian ẩm, hoàn chí Bá Lăng đình, Bá Lăng úy túy, a chỉ Quảng” 嘗夜從一騎出, 從人田間飲, 還至霸陵亭, 霸陵尉醉, 呵止廣 (Lí tướng quân truyện 李將軍傳) Thường đêm đem theo một người, cưỡi ngựa, uống rượu với người ta ở ngoài đồng, về đến đình Bá Lăng, viên úy Bá Lăng say, hô (Lí) Quảng dừng lại.
2. (Danh) Nhà, phòng xá cất bên đường cho khách nghỉ trọ. § Phép nhà Hán chia đất cứ mười dặm là một “đình” 亭, mười đình là một “hương” 鄉 làng. Người coi việc làng là “đình trưởng” 亭長. ◇Lí Bạch 李白: “Hà xứ thị quy trình? Trường đình canh đoản đình” 何處是歸程? 長亭更短亭 (Bồ tát man 菩薩蠻) Hẹn nơi đâu ngày về? Trường đình tiếp theo đoản đình.
3. (Danh) Chòi canh gác dùng để quan sát tình hình quân địch. ◇Vương Xán 王粲: “Đăng thành vọng đình toại” 登城望亭燧 (Thất ai 七哀) Lên tường thành nhìn ra xa chòi canh lửa hiệu.
4. (Danh) Kiến trúc có mái nhưng không có tường chung quanh, thường cất ở vườn hoa hoặc bên đường, cho người ta ngắm cảnh hoặc nghỉ chân. ◎Như: “lương đình” 涼亭 đình hóng mát. ◇Âu Dương Tu 歐陽修: “Phong hồi lộ chuyển, hữu đình dực nhiên lâm ư tuyền thượng giả, Túy Ông đình dã” 峰回路轉, 有亭翼然臨於泉上者, 醉翁亭也 (Túy Ông đình kí 醉翁亭記) Núi quanh co, đường uốn khúc, có ngôi đình như giương cánh trên bờ suối, đó là đình Ông Lão Say.
5. (Danh) Chòi, quán (tiếng Pháp: kiosque). ◎Như: “phiếu đình” 票亭 quán bán vé, “bưu đình” 郵亭 trạm bưu điện, “điện thoại đình” 電話亭 chòi điện thoại.
6. (Tính) Chính, ngay giữa, vừa. ◎Như: “đình ngọ” 亭午 đúng trưa.

Từ điển Thiều Chửu

① Cái đình, bên đường làm nhà cho khách qua lại trọ gọi là quá nhai đình 過街亭. Trong các vườn công, xây nhà cho người đến chơi nghỉ ngơi ngắm nghía gọi là lương đình 涼亭.
② Phép nhà Hán chia đất cứ mười dặm là một đình, mười đình là một làng, nên người coi việc làng là đình trưởng 亭長, tức lí trưởng bây giờ.
③ Dong dỏng, như đình đình ngọc lập 亭亭玉立 dong dỏng cao như ngọc đẹp, tả cái dáng người đẹp.
④ Ðến, như đến trưa gọi là đình ngọ 亭午.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Đình, quán: 花園里的亭子 Cái đình trong vườn hoa; 書亭 Quán bán sách;
② Chòi, nhà mát, nhà trú chân (cất bên đường);
③ (văn) Chòi canh ở biên giới;
④ (văn) Cơ quan hành chính cấp cơ sở đời Tần, Hán: 大率十里一亭, 亭有長, 十亭一鄉 Đại để mười dặm là một đình, mỗi đình có đặt chức đình trưởng, mười đình là một hương (làng) (Hán thư);
⑤ (văn) Xử lí công bằng: 亭疑法 Xử lí công bằng những việc nghi ngờ (Sử kí);
⑥ (văn) Đình trệ, đọng lại (dùng như 渟): 其水亭居 Con sông đó nước chảy đọng lại thành thông (Hán thư);
⑦ (văn) Kết quả: 長之育之, 亭之毒之 Làm cho mọi vật thành trưởng phát dục, làm cho vạn vật kết quả thành thục (Lão tử);
⑧ (văn) Điều hoà, điều tiết: 決河亭水, 放之海 Sơ thông điều tiết sông Hoàng Hà, cho nó chảy ra biển (Sử kí: Tần Thuỷ hoàng bản kỉ);
⑨ (văn) Đều, ngay giữa, đứng giữa, vừa phải: 亭勻 Đều đặn; 亭午 Trưa, đứng bóng; 自非亭午夜分, 不見曦月 Nếu không phải đang giữa trưa, lúc giữa đêm, thì không thấy mặt trời mặt trăng (Thuỷ kinh chú).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái nhà nhỏ để ở tạm. Nhà trạm dọc đường, làm chỗ nghỉ chân — Ta còn hiểu là cái nhà để thờ thần trong làng, cũng gọi là cái đình — Đều nhau. Bằng nhau. Ngang bằng — Ngừng lại. Thôi — Vừa đúng.

Từ điển Trung-Anh

(1) pavilion
(2) booth
(3) kiosk
(4) erect

Từ ghép 64

Bǎo tíng 保亭Bǎo tíng Lí zú Miáo zú Zì zhì xiàn 保亭黎族苗族自治县Bǎo tíng Lí zú Miáo zú Zì zhì xiàn 保亭黎族苗族自治縣Bǎo tíng xiàn 保亭县Bǎo tíng xiàn 保亭縣bào tíng 報亭bào tíng 报亭bēi tíng 碑亭Cāng Làng tíng 沧浪亭Cāng Làng tíng 滄浪亭diàn huà tíng 电话亭diàn huà tíng 電話亭diàn zǐ huán bǎo tíng 电子环保亭diàn zǐ huán bǎo tíng 電子環保亭Hán tíng 寒亭Hán tíng qū 寒亭区Hán tíng qū 寒亭區hòu chē tíng 候車亭hòu chē tíng 候车亭Huá tíng 华亭Huá tíng 華亭Huá tíng xiàn 华亭县Huá tíng xiàn 華亭縣huà tíng 話亭huà tíng 话亭jié qí tíng 鮚埼亭jié qí tíng 鲒埼亭Lào tíng 乐亭Lào tíng 樂亭Lào tíng xiàn 乐亭县Lào tíng xiàn 樂亭縣liáng tíng 凉亭liáng tíng 涼亭Lóng tíng 龍亭Lóng tíng 龙亭Lóng tíng qū 龍亭區Lóng tíng qū 龙亭区Shān tíng 山亭Shān tíng qū 山亭区Shān tíng qū 山亭區shū tíng 书亭shū tíng 書亭tíng gé 亭閣tíng gé 亭阁tíng tái 亭台tíng tái 亭臺tíng tái lóu gé 亭台楼阁tíng tái lóu gé 亭臺樓閣tíng tái lóu xiè 亭台楼榭tíng tái lóu xiè 亭臺樓榭tíng tíng yù lì 亭亭玉立tíng wǔ 亭午tíng zhǎng 亭長tíng zhǎng 亭长tíng zi 亭子Xiāo tíng 猇亭Xiāo tíng qū 猇亭区Xiāo tíng qū 猇亭區Yán tíng 盐亭Yán tíng 鹽亭Yán tíng xiàn 盐亭县Yán tíng xiàn 鹽亭縣yóu tíng 邮亭yóu tíng 郵亭