Có 1 kết quả:

tíng tíng yù lì

1/1

tíng tíng yù lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

slender and elegant (of a woman)