Có 1 kết quả:

liàng guāng

1/1

liàng guāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) light
(2) beam of light
(3) gleam of light
(4) light reflected from an object