Có 1 kết quả:

liàng chū

1/1

liàng chū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to suddenly reveal
(2) to flash (one's ID, a banknote etc)