Có 1 kết quả:

liàng táng

1/1

liàng táng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bright
(2) clear