Có 1 kết quả:

liàng táng táng

1/1

liàng táng táng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) very bright
(2) well-lit