Có 1 kết quả:

liàng jūn

1/1

liàng jūn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Armillariella tabescens (mushroom used in trad. Chinese medicine)